طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی

بخش طراحی  : ارائه خدمات مشاوره مهندسی در رسته ابنیه در بخش های طراحی معماری ، طراحی سازه ، طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ، نقشه برداری ، آزمایش های مکانیک خاک ، آزمایش بتن ، در مراحل تهیه طرح توجیهی ، برنامه فیزیکی ،  ارائه نقشه های فاز صفر و مطالعات میدانی ،ارائه نقشه های فاز یک ، ارائه نقشه های اجرایی ( فاز دو ) ، ارائه برنامه زمانبندی متره و برآورد و سایر خدمات مشاوره مهندسی ، ارائه خدمات اداری در تهیه اخذ جواز تخریب و نوسازی

بخش اجرا : ارائه خدمات ساخت پروژه های ساختمانی در رسته مسکونی و اداری از صفر تا صد

بخش سرمایه گذاری : ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار در ساخت پروژه های ساختمانی

 

فهرست