شرح خدمات

خدمات بخش اجرائی

 1. معرفی نماینده مجموعه جهت هماهنگی با کارفرما در پیشرفت فیزیکی پروژه
 2. مسئولیت حفاظت و حراست از تشکیلات کارگاه
 3. تعیین پیمانکاران هر یک از قسمت های پروژه و عقد قرارداد و مدیریت مراودات مالی با آن ها
 4. تهیه و خرید و تحویل مواد و مصالح مصرفی پروژه و مدیریت مراودات مالی بر اساس مقادیر مشخص شده در طرح
 5. تجهیز و برچیدن تشکیلات کارگاه
 6. نظارت در روند صحیح انجام کار به لحاظ فنی
 7. هماهنگی در اجرای به موقع کار طبق زمانبندی و تقدم و تاٌخر و یا موازی کاری بخش های مختلف اجرائی
 8. بررسی صورت هزینه های پیمانکاران و فاکتور های خرید و صحت مقادیر و بهای کار هر یک از قسمت ها
 9. ارائه مستندات مالی شامل فاکتورها در قالب صورت وضعیت به کار فرما
 10. ارائه نقشه های اجرائی پروژه
 11. نظارت بر تهیه مواد ومصالح و متریال مرغوب به لحاظ کیفی

خدمات بخش طراحی داخلی

 1. اندازه گیری و بازدید کارشناسی جهت بررسی وضع موجود( ظرف مدت 3 روز )
 2. ارائه طرح و مدل سازی سه بعدی در قالب آلبوم ، رندر های 3 بعدی( ظرف مدت یک هفته )
 3. پرزانته طرح و برگزاری جلسه توجیهی طرح با کارفرما و بررسی طرح از طرف کارفرما ( ظرف مدت 3 روز )
 4. اعمال تغییرات احتمالی و رسیدن به طرح نهائی( ظرف مدت 3 روز )
 5. ارائه برنامه زمانبندی اجرای پروژه
 6. ارائه برآورد هزینه های اجرائی پروژه
 7. ارائه پیشنهاد جهت انتخاب مواد و متریال مصرفی و مشخصات فنی
 8. انیمیشن شب و روز و رندرهای شب و روز پروژه، همراه با نورپردازی
فهرست